วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์ขององค์กร

“ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างมีมาตรฐาน  ประสานความร่วมมือเครือข่าย เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการสังคมระดับแนวหน้า”

นโยบายองค์กร

 1. จัดบริการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการในสถาบัน
 2. จัดบริการพัฒนา กิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ ด้านกายภาพบำบัด  ด้านส่งเสริมพัฒนาการ งานอาชีวบำบัด และการรักษาพยาบาล
 3. พัฒนาทักษะคนพิการในสถาบันเพื่อการจ้างงาน ตามมาตรา 33 และมาตรา 35
 4. คนพิการได้รับสวัสดิการตามสิทธิขึ้นพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาตามศักยภาพ
 5. มีรูปแบบวิธีการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมได้มาตรฐาน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
 7. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องตรงตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา/คำพระ/คำพร

   “แม้เคลื่อนไหวได้ช้า แต่เราสามารถเดินไปข้างหน้า แม้จะช้าเราก็จะเดินไปไม่หยุด”

ค่านิยม

   ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคดูแลดุจญาติมิตรดั่งครอบครัว

วัฒนธรรม

   4ร. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา

คำขวัญ

   เที่ยวทะเลสำราญ เบิกบานรับบุญที่"บ้านการุณยเวศม์"

หนึ่งความเป็นเลิศ

   ศูนย์ทันตกรรม สร้างร้อยยิ้ม บ้านการุณยเวศม์

พันธกิจขององค์กร

 1. จัดบริการสวัสดิการคนพิการให้ได้ตามมาตรฐาน เท่าเทียม และเสมอภาค
 2. พิทักษ์ ช่วยเหลือ คุ้มครองฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ
 4. นำระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. จัดสวัสดิการสังคมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
 2. กำกับดูแลนวตกรรมด้านคนพิการ
 3. บริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์

 1. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
 2. การให้บริการคนพิการและคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน
 3. องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคนพิการ
 4. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาร

วัตถุประสงค์ขององค์กรตามวิสัยทัศน์

 1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่จดทะเบียนคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย สมัครใจเข้ารับการสงเคราะห์
 2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 3. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลคนพิการ

เป้าหมายขององค์กร

 1. คนพิการในสถาบัน จำนวน 400 คน ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
 2. พัฒนารูปแบบและการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
 3. ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
 4. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจหลักขององค์กร

การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในสถาบัน  ดำเนินการจัดสวัสดิการ ดังนี้

 1. การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย, การเลี้ยงดูและด้านการดำรงชีวิต โดยจัดเครื่องอุปโภค บริโภค ให้อย่างพอเพียง ของใช้ส่วนตัว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหลับนอน อาหาร ฯลฯ
 2. การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้รับบริการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนงานฌาปนกิจ ผู้รับการสงเคราะห์
 3. บริการด้านกายภาพบำบัด โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ   การจัดหากายอุปกรณ์เสริม หรือเทียม/เครื่องช่วยความพิการ การส่งเสริม การออกกำลังกายและฝึกช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
 4. งานส่งเสริมด้านสุขภาพ โดยการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การนำส่งโรงพยาบาลพบแพทย์ การจัดทำแผนการรักษาพยาบาลผู้รับบริการรายบุคคล
 5. งานอาชีวบำบัด โดยเน้นให้ผู้รับการสงเคราะห์ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ครูฝึกวิชาชีพ ในการฝึกสอน เป็นต้น
 6. งานส่งเสริมพัฒนาการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นพัฒนาการ สอนทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตัวเองในภาวะยากลำบาก และการช่วยเหลือผู้อื่น
 7. งานส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา จัดให้มีเจ้าหน้าส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะทางด้านกีฬาและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
 8. จัดหาอาชีพให้ผู้รับการสงเคราะห์ และประสานส่งต่อทำงานภายนอก