วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างมีมาตรฐาน  ประสานความร่วมมือเครือข่าย เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการสังคมระดับแนวหน้า”

พันธกิจขององค์กร

 1. จัดบริการสวัสดิการคนพิการให้ได้ตามมาตรฐาน เท่าเทียม และเสมอภาค
 2. พิทักษ์ ช่วยเหลือ คุ้มครองฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ
 4. นำระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่จดทะเบียนคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย สมัครใจเข้ารับการสงเคราะห์
 2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 3. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลคนพิการ

เป้าหมาย

 1. คนพิการในสถาบัน จำนวน 400 คน ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
 2. พัฒนารูปแบบและการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
 3. ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
 4. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคดูแลดุจญาติมิตรดั่งครอบครัว