วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน”

พันธกิจขององค์กร

    1. จัดบริการสวัสดิการสังคมของคนพิการให้ได้ตามมาตรฐาน เท่าเทียม และเสมอภาค

    2. พิทักษ์ ช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ

    4. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่จดทะเบียนคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย สมัครใจเข้ารับการสงเคราะห์
  2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  3. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลคนพิการ

เป้าหมาย

  1. คนพิการในสถาบัน จำนวน 400 คน ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
  2. พัฒนารูปแบบและการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
  3. ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
  4. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคดูแลดุจญาติมิตรดั่งครอบครัว