ประวัติความเป็นมา

ภาพกิจกรรม

          ปี พ.ศ.2535 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ในขณะนั้น) ได้ทำการก่อตั้ง สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ ขึ้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การสงเคราะห์และเลี้ยงดูคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 ได้ขอพระราชทานนามใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า "สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์" มีความหมายว่า "บ้านแห่งความกรุณา"

          ปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายมาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ชื่อเดิมกรมประชาสงเคราะห์) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการใหม่ และในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 กรมและ 1 สำนัก จึงได้ย้ายมาสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเปลี่ยนชื่อเป็น"สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์" ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา)