ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์

ชื่อ - สกุลดำรงตำแหน่ง
1.นายพยุง นราแก้ว
01 พฤศจิกายน 2535 - 07 ตุลาคม 2537
2.นายเอกชัย ปันยารชุน
08 พฤษภาคม 2537 - 20 เมษายน 2538
3.นายเสรี อิ่มพิชัย
21 เมษายน 2538 - 14 มกราคม 2541
4.นางสาวนันทิยา จันทรศิริ
15 มกราคม 2541 - 15 ตุลาคม 2544
5.นางพัชราภรณ์ อาคมธน
16 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2546
6.นายพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์
01 ตุลาคม 2546 - 05 เมษายน 2547
7.นางอรพรรณ วงศ์คำแหง
05 เมษายน 2547 - 14 ตุลาคม 2547
8.นางธีรา เขมวัฒน์
15 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
9.นางศิริลักษณ์ ไชยงาม
01 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555
10.นางจิตรา เตมีศรีสุข
01 พฤศจิกายน 2555 - 17 มกราคม 2562
11.นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล
29 มกราคม 2562 - 23 ธันวาคม 2565
12.นางบุญสิตา กันพูล
29 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน