สถิติผู้รับการสงเคราะห์


 

สาเหตุความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1.พิการแต่กำเนิด 220
2. พิการจากการเจ็บป่วย 112
3. พิการจากอุบัติเหตุ 50

 

 

ลักษณะความพิการ

ลักษณะความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้ 259
2. คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 123

 

สาเหตุเข้ารับการสงเคราะห์

สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน 156
2. ถูกทอดทิ้ง 115
3. ไม่มีที่อยู่อาศัย 86
4. ถูกละเมิดทางเพศ 15
5. ถูกทารุณ 10
6. ขาดผู้ดูแล/ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู 0

ภูมิลำเนา

ภูมิลำเนาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170
2. ภาคกลาง 66
3. ภาคตะวันออก 76
4. ภาคเหนือ 48
5. ภาคใต้ 23
6.ไม่ทราบภูมิลำเนา -

ช่วงอายุ

ช่วงอายุผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. อายุ 18 – 20 ปี -
2. อายุ 21 – 30 ปี 68
3. อายุ 31 – 40 ปี 82
4. อายุ 41 – 50 ปี 101
5. อายุ 51 – 59 ปี 58
6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 73

การศึกษา

การศึกษาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. ไม่ได้ศึกษา 181
2. ไม่มีข้อมูล 97
3. ป.1 - ป.6 79
4. มัธยมตอนต้น - ตอนปลาย 18
5. ปวช./ปวท./ปวส. 6
6. ปริญญาตรี 1

อาชีพ

อาชีพผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. ไม่มีอาชีพ 201
2. ไม่มีข้อมูล 99
3. รับจ้าง 64
4. ค้าขาย 18
5. ทำการเกษตร 4

 

 

 

 

คนพิการทำงานตามมาตรา 33 

รวม 4 คน  
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นส.สุนีรัตน์ พลระศักดิ์ บ.ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นส.เล็ก สุกใส บ.ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. นส.เดือน สุกดำ บ.แคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด
4.นส.มาริน ไม่ทราบนามสกุล บ.แคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด

คนพิการทำงานตามมาตรา 35 

รวม 3 คน  
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นส.วิจิตรา บุญคล้าย บ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนต จำกัด 
2. นส.อำไพ ทั้งนาค บ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนต จำกัด
3. นส.อัมพร เรืองฤทธิ์ บ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด