สถิติผู้รับการสงเคราะห์

สาเหตุความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1.พิการแต่กำเนิด 228
2. พิการจากการเจ็บป่วย 105
3. พิการจากอุบัติเหตุ 49

ลักษณะความพิการ

ลักษณะความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้ 308
2. คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 74

สาเหตุเข้ารับการสงเคราะห์

สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน 153
2. ถูกทอดทิ้ง 115
3. ไม่มีที่อยู่อาศัย 89
4. ถูกละเมิดทางเพศ 15
5. ถูกทารุณ 10
6. ขาดผู้ดูแล/ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู 0

ภูมิลำเนา

ภูมิลำเนาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168
2. ภาคกลาง 63
3. ภาคตะวันออก 74
4. ภาคเหนือ 54
5. ภาคใต้ 23
6.ไม่ทราบภูมิลำเนา -

ช่วงอายุ

ช่วงอายุผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. อายุ 18 – 20 ปี 2
2. อายุ 21 – 30 ปี 73
3. อายุ 31 – 40 ปี 84
4. อายุ 41 – 50 ปี 103
5. อายุ 51 – 59 ปี 61
6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 59

การศึกษา

การศึกษาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
7.ปริญญาโท 1
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. ไม่ได้ศึกษา 183
2. ไม่มีข้อมูล 97
3. ป.1 - ป.6 78
4. มัธยมตอนต้น - ตอนปลาย 17
5. ปวช./ปวท./ปวส. 5
6. ปริญญาตรี 1

อาชีพ

อาชีพผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. ไม่มีอาชีพ 199
2. ไม่มีข้อมูล 99
3. รับจ้าง 64
4. ค้าขาย 16
5. ทำการเกษตร 4

คนพิการทำงานตามมาตรา 33

4.น.ส.ทิพยาภรณ์ แซมโพธิ์ บ.แคร์เท็กซ์ เอเซีย จำกัด
รวม 4 คน  
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นส.สุนีรัตน์ พลระศักดิ์ บ.ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นส.เล็ก สุกใส บ.ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.นส.มารีน ไม่ทราบนามสกุล บ.แคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด

คนพิการทำงานตามมาตรา 35

รวม 2 คน      
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นส.อัมพร เรืองฤทธิ์ บ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด
3.น.ส.พรทิพย์ เจียมเจริญ บ.โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด(มหาชน)