สถิติผู้รับการสงเคราะห์


 

สาเหตุความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1.พิการแต่กำเนิด 228
2. พิการจากการเจ็บป่วย 112
3. พิการจากอุบัติเหตุ 50

 

 

ลักษณะความพิการ

ลักษณะความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้ 266
2. คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 124

 

สาเหตุเข้ารับการสงเคราะห์

สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน 161
2. ถูกทอดทิ้ง 115
3. ไม่มีที่อยู่อาศัย 89
4. ถูกละเมิดทางเพศ 15
5. ถูกทารุณ 10
6. ขาดผู้ดูแล/ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู 0

ภูมิลำเนา

ภูมิลำเนาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 171
2. ภาคกลาง 67
3. ภาคตะวันออก 76
4. ภาคเหนือ 53
5. ภาคใต้ 23
6.ไม่ทราบภูมิลำเนา -

ช่วงอายุ

ช่วงอายุผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. อายุ 18 – 20 ปี 2
2. อายุ 21 – 30 ปี 73
3. อายุ 31 – 40 ปี 87
4. อายุ 41 – 50 ปี 101
5. อายุ 51 – 59 ปี 62
6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 65

การศึกษา

การศึกษาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. ไม่ได้ศึกษา 188
2. ไม่มีข้อมูล 97
3. ป.1 - ป.6 80
4. มัธยมตอนต้น - ตอนปลาย 18
5. ปวช./ปวท./ปวส. 6
6. ปริญญาตรี 1

อาชีพ

อาชีพผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. ไม่มีอาชีพ 205
2. ไม่มีข้อมูล 99
3. รับจ้าง 64
4. ค้าขาย 18
5. ทำการเกษตร 4

 

คนพิการทำงานตามมาตรา 33 

รวม 4 คน  
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นส.สุนีรัตน์ พลระศักดิ์ บ.ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นส.เล็ก สุกใส บ.ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.นส.มาริน ไม่ทราบนามสกุล  
บ.แคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด
4.นางสาวทิพยาภรณ์ แซมโพธิ์   บ.แคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด

คนพิการทำงานตามมาตรา 35 

4.นางสาวปนันทรัตน์ ชัยโปทา  บ.โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด(มหาชน) รวม 8 คน  
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นส.วิจิตรา บุญคล้าย บ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนต จำกัด 
2. นส.อำไพ ทั้งนาค บ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนต จำกัด
3. นส.อัมพร เรืองฤทธิ์ บ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด