สถิติผู้รับการสงเคราะห์

สาเหตุความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 372
1.พิการแต่กำเนิด 236
2. พิการจากการเจ็บป่วย 91
3. พิการจากอุบัติเหตุ 45

ลักษณะความพิการ

ลักษณะความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

372

1. คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้(กลุ่ม A+B) 313
2. คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(กลุ่ม C) 59

สาเหตุเข้ารับการสงเคราะห์

สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 372
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน 154
2. ถูกทอดทิ้ง 115
3. ไม่มีที่อยู่อาศัย 77
4. ถูกละเมิดทางเพศ 16
5. ถูกทารุณ 10
6. ขาดผู้ดูแล/ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู 0
7.ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ 0

ภูมิลำเนา

ภูมิลำเนาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 372
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 171
2. ภาคกลาง 58
3. ภาคตะวันออก 67
4. ภาคเหนือ 52
5. ภาคใต้ 24
6.ไม่ทราบภูมิลำเนา 0

ช่วงอายุ

ช่วงอายุผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 372
1. อายุ 18 – 20 ปี 2
2. อายุ 21 – 30 ปี 86
3. อายุ 31 – 40 ปี 85
4. อายุ 41 – 50 ปี 101
5. อายุ 51 – 59 ปี 57
6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 41

การศึกษา

การศึกษาผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
7.ปริญญาโท 1
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 372
1. ไม่ได้ศึกษา 182
2. ไม่มีข้อมูล 97
3. ป.1 - ป.6 73
4. มัธยมตอนต้น - ตอนปลาย 13
5. ปวช./ปวท./ปวส. 5
6. ปริญญาตรี 1

อาชีพ

อาชีพผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 372
1. ไม่มีอาชีพ 189
2. ไม่มีข้อมูล 99
3. รับจ้าง 65
4. ค้าขาย 15
5. ทำการเกษตร 4

คนพิการทำงานตามมาตรา 33

รวม จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นางสาวสุนีรัตน์ พลระศักดิ์  บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นางสาวเล็ก สุกใส บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.นางสาวทิพยาภรณ์ แซมโพธิ์ บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4.นางมารีน ไม่ทราบนามสกุล บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คนพิการทำงานตามมาตรา 35

ชื่อ-สกุล  สถานที่ทำงาน   
1.นางสาวอัมพร เรืองฤทธิ์   บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด
2.นางสาวพรทิพย์ เจียมเจริญ บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส
3.นางสาวอำไพ ทั่งนาค บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด
รวม จำนวน 3 คน