ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562   

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี