ข้อมูลบุคคลากร

ภาพกิจกรรมทะเบียนบุคลากร
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ข้าราชการ
นางสาวประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล                                            ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
นางสาวอัญมณี  สมตัว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีสาขาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
นางสุนันท์  โอสถานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร กุมภัณทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
ลูกจ้างประจำ
นางกนกศรี สุภากร พนักงานธุรการ
นางวิภา  ตระกูลไพศาล พนักงานพิมพ์ระดับ ๓
นายประจักษ์   เรืองศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์
๑๐ นายวิษิจ   สุภากร พนักงานพัสดุ
๑๑ นายสมนึก  แสงนาค ช่างไฟฟ้า ช.๒
๑๒ นายบุญฉลอง  เอกกุทัพ ช่างไฟฟ้า ช.๒
๑๓ นางจิตรา  ดลภูผานันท์ ครูพี่เลี้ยง
๑๔ นางสาวลัทธิวรรณ  สารบุญ พนักงานช่วยการพยาบาล
๑๕ นางปราณี  ศุขวินทุ พี่เลี้ยง
๑๖ นางศิริรัตน์ ยุวพรม พี่เลี้ยง
๑๗ นางสาวสุวรรณี ผาสุข พี่เลี้ยง
     
พนักงานราชการ
๑๘ นางสาวพรนภา  เสือเหม็ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒
๑๙ นางสมเกียรติ  แก้วระคน คนครัว 
๒๐ นายไมตรี  อิ่มพิชัย นักพัฒนาสังคม 

๒๑

นางสุทธิรา  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ พี่เลี้ยง
๒๒ นางหฤทยา  สุขจิตต์กลม พี่เลี้ยง
๒๓ นางสาวญาณิศา  มุ่งหามณี นักกายภาพบำบัด
๒๔ นางดวงใจ  จีรนุช พี่เลี้ยง

๒๕

นางสมศรี  สุริวงศ์ พี่เลี้ยง
๒๖ นางสายชล  เจริญคง พี่เลี้ยง
๒๗ นางสาวกุลณัฐ  สารบุญ พี่เลี้ยง
๒๘ นางกนกวรรณ์  แสงนาค พี่เลี้ยง
๒๙ นางพิกุล  โชติช่วง พี่เลี้ยง
๓๐ นางสาวชุติมดี แก้วกระแสร์ พี่เลี้ยง
๓๑ นางสาวกัญจนา  บุญเรือง พี่เลี้ยง
๓๒ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมโอภาส พนักงานบริการ
๓๓ นายครรชิต  ชมรัตน์ พนักงานธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว
๓๔ นายภิพัฒน์  โสมชัย พนักงานขับรถยนต์
๓๕ นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคม
๓๖ นางสายทอง  ชัยสมิต พี่เลี้ยง
๓๗ นางไกลสร  ฉิมพลี พี่เลี้ยง
๓๘ นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ นักพัฒนาสังคม
๓๙ นางรพีพร  ฉิมวิเศษ พี่เลี้ยง
๔๐ นายอรรถพล  สุริยา นักสังคมสงเคราะห์
๔๑ นางสาวชลนิภา  ลาภจิตร พี่เลี้ยง
๔๒ นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ พี่เลี้ยง
๔๓ นางสาวผกาแก้ว  แก้วระคน พี่เลี้ยง
๔๔ นางสาวศุณัชชา  จำปาทอง พี่เลี้ยง
๔๕ นางสาวณภัทร  เชื่อมแก้ว พี่เลี้ยง
๔๖ นางสาวปิยวดี  รวยสำราญ พี่เลี้ยง
๔๗ นางชาธินาถ ทับสิงห์ พี่เลี้ยง
๔๘ นางสาวจันทนี แก้วกระแสร์ ช่วยงานธุรการ
๔๙ นายกฤษดา บุญพร้อม พนักงานขับรถยนต์
๕๐ นายปริญญา โคตะมา คนงาน
๕๑ นางอัญชิษฐา แก้วระคน คนครัว 
๕๒ นางสาวอลิษา จันทะคัด คนครัว 
๕๓ นางขวัญใจ คามทิศ พี่เลี้ยง
๕๔ นางสาวชุลีพร มณีอินทร์ ประชาสัมพันธ์
๕๕ นางสาวสุธิมา เจริญคง พี่เลี้ยง
๕๖ นางเสริมศรี สุดสุวรรณ์ พี่เลี้ยง