ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพประจำปีงบประมาณ 2566
ทะเบียนบุคคลากร
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  ข้าราชการ  
นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
นางสาวอัญมณี  สมตัว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีสาขาฯ
นางสุนันท์  โอสถานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 ๖

นางนันท์นภัส มีบุญ

เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน

  ลูกจ้างประจำ  
นางกนกศรี สุภากร พนักงานธุรการ
นางวิภา  ตระกูลไพศาล พนักงานพิมพ์ระดับ ๓
นายประจักษ์   เรืองศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์
นายวิษิจ   สุภากร พนักงานพัสดุ
๑๐ นายสมนึก  แสงนาค ช่างไฟฟ้า ช.๒
๑๑ นางจิตรา  ดลภูผานันท์ ครูพี่เลี้ยง
๑๒ นางสาวลัทธิวรรณ  สารบุญ ครูพี่เลี้ยง
๑๓ นางปราณี  ศุขวินทุ ครูพี่เลี้ยง
     
  พนักงานราชการ  
๑๔ นางสาวพรนภา  เสือเหม็ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒
๑๕ นางสมเกียรติ  แก้วระคน คนครัว 
๑๖ นายไมตรี  อิ่มพิชัย นักพัฒนาสังคม 
๑๗ นางสุทธิรา  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ พี่เลี้ยง
๑๘ นางสาวญาณิศา  มุ่งหามณี นักกายภาพบำบัด
๑๙ นางดวงใจ  จีรนุช พี่เลี้ยง
๒๐ นางสายชล  เจริญคง พี่เลี้ยง
๒๑ นางสาวกุลณัฐ   สารบุญ พี่เลี้ยง
๒๒ นางกนกวรรณ์  แสงนาค พี่เลี้ยง
๒๓ นางพิกุล  โชติช่วง พี่เลี้ยง
๒๔ นางสาวชุติมดี แก้วกระแสร์ พี่เลี้ยง
๒๕ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมโอภาส พนักงานบริการ
๒๖ นายครรชิต  ชมรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
๒๗ นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ
๒๘ นางสาวณภัทร  เชื่อมแก้ว พี่เลี้ยง
๒๙ นางสาวศุณัชชา  จำปาทอง เจ้าหน้าที่ฝึกทักษะ 
๓๐ นางขวัญใจ คามทิศ พี่เลี้ยง
  ลูกจ้างชั่วคราว  
๓๑ นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ นักพัฒนาสังคม
๓๒ นางรพีพร  ฉิมวิเศษ พี่เลี้ยง
๓๓ นายอรรถพล  สุริยา นักพัฒนาสังคม
๓๔ นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ พี่เลี้ยง
๓๕ นางชนาธินาถ ทับสิงห์ พี่เลี้ยง
๓๖ นายกฤษดา บุญพร้อม พนักงานขับรถยนต์
๓๗ นายปริญญา โคตมา คนงาน
๓๘ นางอัญชิษฐา  แก้วระคน คนครัว 
๓๙ นางสาวอลิษา จันทคัด คนครัว 
๔๐ นางสาวณฐกันต์ จีระนุช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๔๑ นางสาวจันทร์จิรา  ดาวังวัน แม่บ้าน
๔๒ นางราตรี งิ้วลาย พี่เลี้ยง
๔๓ นางสมศรี  สุริวงศ์ พี่เลี้ยง
๔๔ นายวิชิต เจริญคง พนักงานขับรถยนต์
๔๕ สุพรรณี ผาสุข พี่เลี้ยง
๔๖ นางสาวผกาแก้ว  ชมรัตน์ พี่เลี้ยง
๔๗ นางสาวพิกุลทอง บุญพร้อม เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการ
๔๗ นายเชษฐา ทับสิงห์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๔๘ นายสงวน ไชยสมบัติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย