ข้อมูลบุคคลากร

เจ้าหน้าที่ ส.คนพิการ การุณยเวศม์ทะเบียนบุคลากร
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์
         
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่  
นางประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ    
นางสุนันท์  โอสถานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหาร และการเงิน  
นายฐานันตเทพ  วงศ์จินตนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าภาคสนาม  
นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
นางสาวพัชนี   บัวผาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสวัสดิ พยาบาลประจำ  
นางกนกศรี   สุภากร พนักงานพิมพ์ระดับ ๓ งานบริจาค  
นางวิภา  ตระกูลไพศาล พนักงานพิมพ์ระดับ ๓ งานธุรการ  
นายประจักษ์   เรืองศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต  
นายวิษิจ   สุภากร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
๑๐ นายสมนึก  แสงนาค ช่างไฟฟ้า ช 2 งานภาคสนาม ซ่อมบำรุง  
๑๑ นายบุญฉลอง  เอกกุทัพ ช่างไฟฟ้า ช 2 งานภาคสนาม ซ่อมบำรุง  
๑๒ นางจิตรา  ดลภูผานันท์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงช่วยงานพยาบาล  
๑๓ นางสาวลัทธิวรรณ  สารบุญ พนักงานช่วยการพยาบาล พี่เลี้ยง  
๑๔ นางปราณี  ศุขวินทุ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๑๕ นางดาราวรรณ  อยู่ทน พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๑๖ นางศิริรัตน์  ยุวพรม พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๑๗ นางสาวสุรรณี  ผาสุข พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๑๘ นางสาวพรนภา  เสือเหม็ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
๑๙ นางสมเกียรติ  แก้วระคน คนครัว  คนครัว  
๒๐ นายไมตรี  อิ่มพิชัย นักพัฒนาสังคม  งานกิจกรรมภายใน/ชุมชน  
๒๑ นางสุทธิรา  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๒๒ นางหฤทยา  สุขจิตต์กลม พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๒๓ นางสาวญาณิศา  มุ่งหามณี นักกายภาพบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด  
๒๔ นางดวงใจ  กรองศรี พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๒๕ นางสมศรี  สุริวงศ์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๒๖ นางสายชล  เจริญคง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๒๗ นางสาวกุลณัฐ  สารบุญ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๒๘ นางกนกวรรณ์  แสงนาค พี่เลี้ยง พ่เลี้ยง  
๒๙ นางพิกุล  โชติช่วง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๓๐ นางสาวชุติมณี  แก้วกระแสร์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๓๑ นางสาวกัญจนา  บุญเรือง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๓๒ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมโอภาส พนักงานบริการ ดูแลด้านการฝึกอาชีพ  
๓๓ นางจำเนียร  เพ่งไทร จ้างเหมา คนครัว ประกอบอาหาร  
๓๔ นางสมบัติ  แก้วจินดา จ้างเหมา คนครัว ประกอบอาหาร  
๓๕ นายครรชิต  ชมรัตน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี งานด้านการเงิน  
๓๖ นายภิพัฒน์  โสมชัย พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  
๓๗ นายกฤษดา  บุญพร้อม พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  
๓๘, นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคม งานทะเบียนและสิทธิ์คนพิการ  
๓๙ นางสายทอง  ชัยสมิต พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๔๐ นางไกลสร  ฉิมพลี พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๔๑ นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ นักพัฒนาสังคม งานกระตุ้นพัฒนาการ  
๔๒ นางรพีพร  ฉิมวิเศษ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๔๓ นายอรรถพล  สุริยา นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์  
๔๔ นางสาวชลนิภา  ลาภจิตร พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๔๕ นางสาวนันท์นภัส  ตระกูลรัมภ์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๔๖ นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงช่วยงานพยาบาล  
๔๗ นางสาวผกาแก้ว  แก้วระคน พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๔๘ นางสาวศุณัชชา  จำปาทอง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงช่วยงานพยาบาล  
๔๙ นางสาวณภัทร  เชื่อมแก้ว พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๕๐ นางสาวกชกร  ทำทอง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๕๑ นางสาวปิยวดี  รวยสำราญ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
๕๒ นางสาวนุชนาฏ  วงศ์โหนด พนักงานซักฟอก พนักงานซักฟอก  
๕๓ นางอัญชิษฐา  พ่วงอ่ำ จ้างเหมา คนครัว ประกอบอาหาร  
๕๔ นายปริญญา  โคตมา คนสวน คนสวน  
๕๕ นางสาวสุมล  เอี่ยมบุญ พี่เลี้ยง พี้เลี้ยง   
๕๖ นางสาวชุลีพร มณีอินทร์ งานธุรการ ประชาสัมพันธ์  
๕๗ นางสาวสุธิมา เจริญคง พี่เลี้ยง ซักฟอก  
๕๘ นางเสริมศรี สุดสุวรรณ์ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง