ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพ
ทะเบียนบุคคลากร
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  ข้าราชการ  
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
นางสาวอัญมณี  สมตัว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีสาขาฯ
นางสุนันท์  โอสถานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
     
  ลูกจ้างประจำ  
นางกนกศรี สุภากร พนักงานธุรการ
นางวิภา  ตระกูลไพศาล พนักงานพิมพ์ระดับ ๓
นายประจักษ์   เรืองศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์
นายวิษิจ   สุภากร พนักงานพัสดุ
๑๐ นายสมนึก  แสงนาค ช่างไฟฟ้า ช.๒
๑๑ นายบุญฉลอง  เอกกุทัพ ช่างไฟฟ้า ช.๒
๑๒ นางจิตรา  ดลภูผานันท์ ครูพี่เลี้ยง
๑๓ นางสาวลัทธิวรรณ  สารบุญ พนักงานช่วยการพยาบาล
๑๔ นางปราณี  ศุขวินทุ พี่เลี้ยง
๑๕ นางศิริรัตน์  ยุวพรม พี่เลี้ยง
๑๖ นางสาวสุพรรณี  ผาสุข พี่เลี้ยง
     
  พนักงานราชการ  
๑๗ นางสาวพรนภา  เสือเหม็ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒
๑๘ นางสมเกียรติ  แก้วระคน คนครัว 
๑๙ นายไมตรี  อิ่มพิชัย นักพัฒนาสังคม 
๒๐ นางสุทธิรา  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ พี่เลี้ยง
๒๑ นางสาวญาณิศา  มุ่งหามณี นักกายภาพบำบัด
๒๒ นางดวงใจ  จีรนุช พี่เลี้ยง
๒๓ นางสายชล  เจริญคง พี่เลี้ยง
๒๔ นางสาวกุลณัฐ   สารบุญ พี่เลี้ยง
๒๕ นางกนกวรรณ์  แสงนาค พี่เลี้ยง
๒๖ นางพิกุล  โชติช่วง พี่เลี้ยง
๒๗ นางสาวชุติมดี แก้วกระแสร์ พี่เลี้ยง
๒๘ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมโอภาส พนักงานบริการ
๒๙ นายครรชิต  ชมรัตน์ พนักงานธุรการ
๓๐ นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคม
๓๑ นางสาวณภัทร  เชื่อมแก้ว พี่เลี้ยง
๓๒ นางสาวศุณัชชา  จำปาทอง เจ้าหน้าที่ฝึกทักษะ 
๓๓ นางขวัญใจ คามทิศ พี่เลี้ยง
  ลูกจ้างชั่วคราว  
๓๔ นางไกลสร  ฉิมพลี พี่เลี้ยง
๓๕ นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ นักพัฒนาสังคม
๓๖ นางรพีพร  ฉิมวิเศษ พี่เลี้ยง
๓๗ นายอรรถพล  สุริยา นักสังคมสงเคราะห์
๓๘ นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ พี่เลี้ยง
๓๙ นางชนาธินาถ ทับสิงห์ พี่เลี้ยง
๔๐ นางสาวจันทนี แก้วกระแสร์ ช่วยงานธุรการ
๔๑ นายกฤษดา บุญพร้อม พนักงานขับรถยนต์
๔๒ นายปริญญา โคตะมา คนงาน
๔๓ นางอัญชิษฐา  แก้วระคน คนครัว 
๔๔ นางสาวอลิษา จันทะคัด คนครัว 
๔๕ นางสาวชุลีพร มณีอินทร์ ประชาสัมพันธ์
๔๖ นางสาวสุธิมา เจริญคง พี่เลี้ยง
๔๗ นางสาวจันทร์จิรา  ดาวังวัน แม่บ้าน
๔๘ นางราตรี บุญมี พี่เลี้ยง
๔๙ นางสมศรี  สุริวงศ์ พี่เลี้ยง
๕๐ นางราตรี บุญมี พี่เลี้ยง
๕๑ นายวิชิต เจริญคง พนักงานขับรถยนต์
๕๒ นายเอกลักษณ์ สิงห์ทอง แม่บ้าน
๕๓ นายเชษฐา ทับสิงห์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๕๔ นายสงวน ไชยสมบัติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย