กิจกรรมทบทวนความรู้ “การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยงานส่งเสริมพัฒนาการ ร่วมกับงานทันตกรรม จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ “การแปรงฟันอย่างถูกวิธี และตรวจคัดกรองสุขภาพฟันคนพิการเบื้องต้น เพื่อพบทันตแพทย์” ให้กับผู้รับบริการในสถานคุ้มครองฯ ได้แก่ อาคาร1 และ อาคาร11 เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ตามหลักอนามัย

 

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม