เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ นางสุนันท์ โอสถานนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุนันทา พูลเขตรกิจ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ในพื้นที่ วัดปกฟ้า ต.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธิฯ ในการนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ได้ช่วยเหลือมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 80 ชุด ให้กับคนพิการ และประชาชนในพื้นที่

1
2
3
4
5

กิจกรรม