ประชุม One Home

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 ตามนโยบายกระทรวงที่มุ่งเน้น “การบูรณาการขับเคลื่อนเป็นทีมพม.จังหวัด” (One Home) โดยมี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี เป็นผู้มอบวาระ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดชลบุรี

 

1
2
3
4

กิจกรรม