วันลอยกระทง ปี 2562

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีการจัดประกวดนางนพมาศ และลอยกระทงใบตอง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม