ข้อมูลผู้รับบริการ

จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 393 คน

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 2563 ยอดรับใหม่ จำนวน 15 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 10 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 8 คน ลาออก จำนวน 2 คน )

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ เมษายน 2563 393
1. พิการทางการเห็น 29
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 126
4. พิการทางสติปัญญา 4
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 132
6. พิการทางการเรียนรู้  1
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 75