ข้อมูลผู้รับบริการ

จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 390 คน

  • (รับใหม่   ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562  ยอดรับใหม่   จำนวน 7 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562  ยอดจำหน่าย จำนวน 4 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 3 คน ลาออก จำนวน 1 คน  )

     

     

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม 2562 390
1. พิการทางการเห็น 28
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 27
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 125
4. พิการทางสติปัญญา 130
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  1
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 75