ข้อมูลผู้รับบริการ

จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 386 คน

  • รับใหม่   : เดือน ตุลาคม 2561- มกราคม 2562      จำนวน  12 คน
  • จำหน่าย: เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562     จำนวน 9 คน  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มกราคม 2562 386
1. พิการทางการเห็น 27
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 28
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 127
4. พิการทางสติปัญญา 125
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  1
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 74