ข้อมูลผู้รับบริการ

การรับและจำหน่ายคนพิการปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 - ตุลาคม 2565 ยอดรับใหม่ จำนวน 3 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนกันยายน 2565 - ตุลาคม 2565 ยอดจำหน่าย จำนวน 4 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน - คน , ลาออก จำนวน - คน)

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2565 372
1. พิการทางสติปัญญา 138
2. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 101
3. พิการทางการเห็น 25
4. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 25
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  2
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 77