ข้อมูลผู้รับบริการ

จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 จำนวน 384 คน

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคมถึง  สิงหาคม 2563 ยอดรับใหม่ จำนวน 16 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคมถึง  สิงหาคม 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 19 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 15 คน ลาออก จำนวน 4 คน )

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 23 กันยายน 2563 384
1. พิการทางการเห็น 29
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 120
4. พิการทางสติปัญญา 129
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  1
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 75