ข้อมูลผู้รับบริการ

จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 จำนวน 382 คน

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม ยอดรับใหม่ จำนวน 5 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคม ยอดจำหน่าย จำนวน 8 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 8 คน ลาเยี่ยมบ้าน จำนวน 2 คน ส่งฝึกอาชีพ จำนวน 2 คน )

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 12 มกราคม 2564 382
1. พิการทางการเห็น 29
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 116
4. พิการทางสติปัญญา 127
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  2
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 78