ข้อมูลผู้รับบริการ

การรับและจำหน่ายคนพิการปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566)

  • (รับใหม่ เดือนกรกฎาคม 2566 ยอดรับใหม่ จำนวน 3 คน)

  • (จำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2566 ยอดจำหน่าย จำนวน 2 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน - คน , ลาออก จำนวน - คน)

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 384
1. พิการทางสติปัญญา 140
2. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 106
3. พิการทางการเห็น 26
4. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 24
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  2
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 82