ข้อมูลผู้รับบริการ

การรับและจำหน่ายคนพิการปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ยอดรับใหม่ จำนวน 6 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ยอดจำหน่าย จำนวน 3 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 14 คน , ลาออก จำนวน 2 คน)

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2564 384
1. พิการทางสติปัญญา 126
2. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 119
3. พิการทางการเห็น 29
4. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  2
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 78