ข้อมูลผู้รับบริการ

การรับและจำหน่ายคนพิการปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ยอดรับใหม่ จำนวน 25 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ยอดจำหน่าย จำนวน 21 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 18 คน , ลาออก จำนวน 3 คน)

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2564 389
1. พิการทางสติปัญญา 134
2. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 116
3. พิการทางการเห็น 29
4. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  2
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 78