ข้อมูลผู้รับบริการ

การรับและจำหน่ายคนพิการปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

  • (รับใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ยอดรับใหม่ จำนวน 8 คน)

  • (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ยอดจำหน่าย จำนวน 16 คน)

  • (เสียชีวิต จำนวน 15 คน , ลาออก จำนวน 1 คน)

 

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2565 373
1. พิการทางสติปัญญา 134
2. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 101
3. พิการทางการเห็น 28
4. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  2
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 78