ข้อมูลผู้รับบริการ

จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ ณ วันที่ 1 เมษยน 2562 จำนวน 383 คน

  •        (รับใหม่   ระหว่างเดือนตุลาคม 2561  ถึง เดือนมีนาคม 2562 ยอดรับใหม่      จำนวน 16 คน)

  •        (จำหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561  ถึง เดือนมีนาคม 2562 ยอดจำหน่าย   จำนวน 18 คน

  •        (เสียชีวิต จำนวน 16 คน / ลาออก จำนวน 2 คน )

    .

ประเภทความพิการ จำนวน (คน)
ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2562 383
1. พิการทางการเห็น 27
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 26
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 126
4. พิการทางสติปัญญา 126
5. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4
6. พิการทางการเรียนรู้  1
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท 72