กระบวนการรับผู้รับบริการ

กระบวนการรับผู้รับบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสงเคราะห์

  1. เป็นสตรีพิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  3. ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้มีปัญหากับการอยู่ร่วมกับครอบครัว

เอกสารประกอบการขอรับการสงเคราะห์

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สมุดประจำตัวผู้พิการ
  4. รูปถ่าย (ถ้ามี) 

การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์

  1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครฯ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ใหยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ หรือติดต่อโดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี