บริการของเรา

 1.  บริการด้านเลี้ยงดู

  โดยจัดให้มีปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อชีวิต การจัดที่พักอาศัย จัดหาอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

 2. บริการด้านการรักษาพยาบาล

  จัดให้มีเจ้าหน้าที่เวรพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงและพี่เลี้ยง ให้การดูแลด้านสุขอนามัย ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น และในกรณีที่ผู้รับการสงเคราะห์ เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่จะให้การดูแลรักษาได้ทางสถานสงเคราะห์ จะนำส่งคนพิการเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง รวมถึงการดูแลภาวะโภชนาการ ของคนพิการด้วย อีกทั้งยังให้การส่งเสริมและฟื้นฟูการให้ความรู้แก่พื่เลี้ยงถึงผลการตรวจรักษา การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโดยการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ

 3. บริการด้านสังคมสงเคราะห์

  จัดใหมีนักสังคมสงเคราะห์ประจำอาคารเรือนนอน เพื่อบริการด้านให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ และครอบครัวของคนพิการ โดยวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและสังคมสงเคราะห์แบบกลุ่มใช้กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนพิการตามความเหมาะสม รวมถึงบริการด้านอื่น ๆ เช่น การติดต่อให้ญาติมาเยี่ยมหรือรับกลับไปเยี่ยมบ้าน และการดำเนินการด้านกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ

 4. บริการด้านกายภาพบำบัด

  จัดให้มีนักกายภาพบำบัดให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดหากายอุปกรณ์หรือ เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลตามความจำเป็น

 5. บริการด้านอาชีวบำบัด

  ส่งเสริมให้ผู้รับการสงเคราะห์ ได้ทำกิจกรรมด้านฝึกอาชีพตามความถนัดและเหมาะสมกับร่างกาย เช่น การถักโคเช การเพ้นท์    ผ้าบาติก การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ปลอกแก้ว ตุ๊กตาการบูร ผลิตภัณฑ์จากดินไทย เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากเป็นการเสริมรายได้ให้    คนพิการแล้ว ยังเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้ผ่อนคลายความเครียด

 6. บริการด้านกระตุ้นพัฒนาการ

  จัดให้ผู้รับการสงเคราะห์ ที่มีความพิการด้านสติปัญญาเล็กน้อย หรือคนพิการทางร่างกาย ให้ได้รับการเรียนเพื่อทบทวน           ในสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือคนเอง             ทักษะด้านสังคม อารมณ์ ทักษะพื้นฐานงานบ้านงานครัว การเรียนรู้และฟื้นฟูสภาพจิตใจ

 7. บริการด้านการฝึกอาชีพ

  สถานคุ้มครองฯ ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งผู้รับเข้าฝึกอาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ เช่น ฝึกอาชีพด้านการทำอาหาร ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวย

 8. บริการด้านกีฬาและนันทนาการ

  จัดให้มีการซ้อมและแข่งขันกีฬาคนพิการทั้งประเภททางการเคลื่อนไหวและทางสติ ปัญญา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับ โอกาสเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาติ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและนันทนาการภายใน เน้นให้คนพิการทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น การแข่งขัน เกมส์วิ่งเปี้ยว เกมส์เก้าอี้ดนตรี และอื่นๆ

 9. บริการด้านการจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์

  โดยนำผู้รับการสงเคราะห์ไปจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้ออกไปทำกิจกรรมภายนอก ไม่ซ้ำซากจำเจอยู่ในสถานคุ้มครองฯ เช่น การพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ การจัดกิจกรรมการนำผู้รับการสงเคราะห์ ไปบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณวัดในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งภายในและบริเวณหน้าสถานคุ้มครองฯ

 10. บริการด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานคุ้มครองฯ 

  จัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น การนิมนต์พระมาบิณฑบาตจากผู้รับการสงเคราะห์ ที่อยู่ตามอาคาร การนำผู้รับการสงเคราะห์ไปเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมตามประเพณี วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

 11. บริการด้านการฌาปนกิจศพ

  ในกรณีที่ผู้รับการสงเคราะห์เสียชีวิต หากผู้รับการสงเคราะห์ไร้ญาติหรือญาติของผู้รับการสงเคราะห์ไม่สามารถดำเนินการฌาปนกิจได้นั้น สถานคุ้มครองฯ จะดำเนินการฌาปนกิจตามประเพณี

 12. นอกจากนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ยังติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   รวมถึงเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการใน ชุมชนอีกด้วย เช่น การให้ คำแนะนำปรึกษาแก่ครอบครัว ที่มีปัญหาเรื่องการดูแลคนพิการบริการอำนวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียนคนพิการ บริการด้านการให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ การจัดหากายอุปกรณ์