บริการของเรา

1.บริการด้านเลี้ยงดู

โดยจัดให้มีปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อชีวิตการจัดที่พักอาศัยจัดหาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

2.บริการด้านการรักษาพยาบาล

จัดให้มีเจ้าหน้าที่เวรพยาบาลตลอด24ชั่วโมงและพี่เลี้ยงให้การดูแลด้านสุขอนามัยให้การดูแลรักษาเบื้องต้นและในกรณีที่ผู้รับการสงเคราะห์เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะให้การดูแลรักษาได้ทางสถานสงเคราะห์จะนำส่งคนพิการเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงรวมถึงการดูแลภาวะโภชนาการของคนพิการด้วยอีกทั้งยังให้การส่งเสริมและฟื้นฟูการให้ความรู้แก่พื่เลี้ยงถึงผลการตรวจรักษาการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันโดยการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ

3.บริการด้านสังคมสงเคราะห์

จัดใหมีนักสังคมสงเคราะห์ประจำอาคารเรือนนอนเพื่อบริการด้านให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการและครอบครัวของคนพิการโดยวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและสังคมสงเคราะห์แบบกลุ่มใช้กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพฤติกรรมต่างๆของคนพิการตามความเหมาะสมรวมถึงบริการด้านอื่นๆเช่นการติดต่อให้ญาติมาเยี่ยมหรือรับกลับไปเยี่ยมบ้านและการดำเนินการด้านกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ

4.บริการด้านกายภาพบำบัด

จัดให้มีนักกายภาพบำบัดให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจัดหากายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลตามความจำเป็น

5.บริการด้านอาชีวบำบัด

ส่งเสริมให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้ทำกิจกรรมด้านฝึกอาชีพตามความถนัดและเหมาะสมกับร่างกายเช่น การถักโคเชการเพ้นท์ผ้าบาติกการทำดอกไม้ประดิษฐ์ปลอกแก้วตุ๊กตาการบูรผลิตภัณฑ์จากดินไทย เป็นต้นทั้งนี้นอกจากเป็นการเสริมรายได้ให้คนพิการแล้วยังเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้ผ่อนคลายความเครียด

6.บริการด้านกระตุ้นพัฒนาการ

จัดให้ผู้รับการสงเคราะห์ที่มีความพิการด้านสติปัญญาเล็กน้อย หรือคนพิการทางร่างกายให้ได้รับการเรียนเพื่อทบทวนในสถานคุ้มครองฯเพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือคนเองทักษะด้านสังคมอารมณ์ทักษะพื้นฐานงานบ้านงานครัวการเรียนรู้และฟื้นฟูสภาพจิตใจ

7.บริการด้านการฝึกอาชีพ

สถานคุ้มครองฯได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งผู้รับเข้าฝึกอาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการเช่นฝึกอาชีพด้านการทำอาหารด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวย

8.บริการด้านกีฬาและนันทนาการ

จัดให้มีการซ้อมและแข่งขันกีฬาคนพิการทั้งประเภททางการเคลื่อนไหวและทางสติปัญญาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับโอกาสเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาตินอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและนันทนาการภายในเน้นให้คนพิการทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเช่นการแข่งขันเกมส์วิ่งเปี้ยวเกมส์เก้าอี้ดนตรีและอื่นๆ

9.บริการด้านการจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์

โดยนำผู้รับการสงเคราะห์ไปจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้ออกไปทำกิจกรรมภายนอกไม่ซ้ำซากจำเจอยู่ในสถานคุ้มครองฯเช่นการพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์การจัดกิจกรรมการนำผู้รับการสงเคราะห์ไปบำเพ็ญประโยชน์บริเวณชายฝั่งทะเลและบริเวณวัดในชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งภายในและบริเวณหน้าสถานคุ้มครองฯ

10.บริการด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานคุ้มครองฯ 

จัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆเช่นการนิมนต์พระมาบิณฑบาตจากผู้รับการสงเคราะห์ที่อยู่ตามอาคารการนำผู้รับการสงเคราะห์ไปเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาจัดกิจกรรมตามประเพณีวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันขึ้นปีใหม่เป็นต้น

11.บริการด้านการฌาปนกิจศพ

ในกรณีที่ผู้รับการสงเคราะห์เสียชีวิตหากผู้รับการสงเคราะห์ไร้ญาติหรือญาติของผู้รับการสงเคราะห์ไม่สามารถดำเนินการฌาปนกิจได้นั้นสถานคุ้มครองฯจะดำเนินการฌาปนกิจตามประเพณี

12.นอกจากนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ยังติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการใน ชุมชนอีกด้วยเช่นการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการดูแลคนพิการบริการอำนวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียนคนพิการ บริการด้านการให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการการจัดหากายอุปกรณ์