สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11  มีนาคม 2562 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ ห้องพยาบาล สคพ.การุณยเวศม์

 

1
2
3
4
5

กิจกรรม

Pages