ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

เรื่อง

 รับสมัครจ้างเหมา

บริการพนักงานทำความสะอาด