ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2561