แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561