ประกาศ สคพ.การุณยเวศม์ จ.ชลบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง

รับสมัครงาน

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง