รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม ชุดที่3

1

รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม 
ชุดที่ 3 งานคุ้มครองจริยธรรม
ตอนที่ 13 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตอนที่ 14 ผลประโยชน์ทับซ้อน

1
2