รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม ชุดที่2

1

รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม 
ชุดที่ 2 งานคุ้มครองจริยธรรม
ตอนที่ 4 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตอนที่ 5 คิดแยกแยะระหว่าง "ผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม"
ตอนที่ 6 พ.ร.ม.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1
2
3
4