รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม ชุดที่1

1

ชุดที่ 1 งานคุ้มครองจริยธรรม
ตอนที่ 1 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25662 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐมี7ข้อ
ตอนที่ 2 ประกาศมาตรการจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2363
ตอนที่ 3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1
2
3