ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 

เปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

เปิดเผยราคากลาง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง  

รับสมัครงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำปีงบประมาณ 2561 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์...

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561...

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี59
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559   ณ...

ประกาศ สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศ สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบคคลธรรมดาปฏิบติงาน ครั้งที่ 1/2559  

Pages