ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาด
ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาด

1
รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม ชุดที่3

รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม  ชุดที่ 3 งานคุ้มครองจริยธรรม ตอนที่ 13 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

1
รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม ชุดที่2

รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม  ชุดที่ 2 งานคุ้มครองจริยธรรม ตอนที่ 4 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

1
รู้เรื่องเรื่องจริยธรรม ชุดที่1

ชุดที่ 1 งานคุ้มครองจริยธรรม ตอนที่ 1 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25662 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ...

ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564

ประกาศงบทดลอง
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ปีงบ2563

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป2564
จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2564

    จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2564  

ภาพประกอบ
สิทธิคนพิการมีอะไรบ้าง?

เอกสารและรายละเอียดประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ คุณสมบัติ เงื่อนไข...

ปรับเบี้ยคนพิการ
ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

พก. เผยรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์...

Pages