บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายปัสสาวะ ฉีดยาจิตเวช

บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายปัสสาวะ ฉีดยาจิตเวช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับการอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโรงโป๊ะ ให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายปัสสาวะ ฉีดยาจิตเวช รวมทั้งหมด จำนวน 11 คน แบ่งเป็น สายให้อาหารทางสายยาง 2 คน สายปัสสาวะ 5 คน และฉีดยาจิตเวช 4 ราย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ 

1
2
3

กิจกรรม