ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ สังคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1
2
3

กิจกรรม