ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Teleconference Zoom โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบัณทิตย์ พมจ.ชลบุรี เป็นประธาน ณ สคพ.การุณยเวศม์

1
2
3
4

กิจกรรม