วันต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY)

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4

กิจกรรม