กิจกรรม 5 ส.

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท และจุดสัมผัสต่างๆในอาคารเรือนนอน และบริเวณโดยรอบ (เช้า-กลางวัน-เย็น) และตรวจวัดอุณหภูมิคนพิการ เช้า-เย็นเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1
2
3

กิจกรรม