ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) พื้นที่อำเภอสัตหีบ

ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

1
2
3

กิจกรรม