สายด่วน 1300 พม. จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 พม. จังหวัดชลบุรี ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

1
2

กิจกรรม