กิจกรรม 5 ส.

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้า ติดถนนสุขุมวิท และจุดสัมผัสต่างๆในอาคารเรือนนอน และบริเวณโดยรอบ (เช้า-กลางวัน-เย็น) และตรวจวัดอุณหภูมิคนพิการ เช้า-เย็น เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1
2
3

กิจกรรม