กิจกรรม 5 ส.

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2564

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่นำผู้รับบริการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท บริเวณอาคารเรือนนอน โดยเน้นจุดสัมผัสต่างๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ ประตู หน้าต่าง ให้มีความสะอาด น่าอยู่ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรม