ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2564

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม Onehome พม.จังหวัดชลบุรี โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน ผอ.สสว.2 นำทีม ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจัน จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อวางแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมในระยะยาว ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม