เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางและสายปัสสาวะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2564

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้

งานพยาบาล เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางและสายปัสสาวะ ให้กับคนพิการในอุปการะ โดยเปลี่ยน

รวมทั้งหมด จำนวน 11 คน สายให้อาหารทางสายยาง 3 ราย สายปัสสาวะ 8 ราย

ณ อาคาร 9 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3

กิจกรรม