ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับคนพิการในอุปการะ แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือด้วยการ ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ที่ทำการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2

กิจกรรม