ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2564

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย และการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ รวมทั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดฯ สาขา สคพ.การุณยเวศม์ ณ อาคารเอนกประสงค์ สคพ.การุณยเวศม์

1
2
3

กิจกรรม