คัดกรองและตรวจรักษา โรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการคัดกรองและตรวจรักษา โรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ ห้องพยาบาล สคพ.การุณยเวศม์

1
2

กิจกรรม