กิจกรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯลฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการในอุปการะ ร่วมกิจกรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา การพัฒนา

หรือการทำความสะอาดสถานคุ้มครองฯ การปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สคพ.การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม