งานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ

เจ้าหน้าที่ และคนพิการ จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง

ร่วมกันของพี่เลี้ยงและคนพิการ และลอยกระทง บริเวณสระน้ำของสถานคุ้มครองฯ เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา

และอนุรักษ์ประเพณีไทย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม