ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม2563

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการคัดกรองและ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ ห้องพยาบาล สคพ.การุณยเวศม์

1
2

กิจกรรม