คุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ บริจาคเงินสด สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตัวแทนของ

คุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี

โดยคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ได้บริจาคเงินสด สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ดังนี้ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้

ชุดเตรียมอาหาร(เครื่องปั่น) จำนวน 2 เครื่อง เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมและนม

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 80,700 บาท ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3

กิจกรรม