ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พบผู้ประสบปัญหา จำนวน 22 ครัวเรือน จำแนกเป็น ผู้สูงอายุ 14 ราย คนพิการ 13 ราย เด็ก 8 ราย

ผู้ใหญ่่ 24 ราย สถานการณ์น้ำ ขณะนี้พื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูง ประมาณ 50 เซนติเมตร บางพื้นที่มีน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร

สถานคุ้มครองและพัฒนาการุณยเวศม์ให้การสับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ร่วมกับทีม One Home พม.

จังหวัดชลบุรี ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

1
2
3
4
5

กิจกรรม