โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลงและเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปส.พม.)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 13-14 กันยายน 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลงและเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปส.พม.) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานต่อไป โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวง พม. ผอ.กอง และ ผอ.หน่วยงานในสังกัด พก. ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ฯ

1
2
3
4
5

กิจกรรม