กิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2563

น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ น.ส.รัฐนันท์ วงศ์กองแก้ว นักจิตวิทยา

จัดกิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration) มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และเชาวน์ปัญญาของคนพิการหลากหลายประเภท โดยใช้

กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์การรับรู้ความรู้สึกต่างๆ (Sensory experiences)

ผ่านการเรียนรู้โดยเน้นการเล่นเพื่อการผ่อนคลาย อาทิ ศิลปะ งานฝีมือ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เป็นต้น

และประยุกต์กับการพูดคุยโดยสอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสส่งเสริมทักษะทางสังคม

ณ อาคาร 3 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3

กิจกรรม