โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2563

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของอัคคีภัย และอุปกรณ์การดับเพลิง การอพยพ การใช้ถังเคมีในการดับเพลิง แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ

โดยมีนางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ เป็นประธานในพิธีีและมีนายโชคชัย ศรีละคร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทีมเป็นวิทยากร ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กิจกรรม