กิจกรรม 5 ส.

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำเจ้าหน้าที่ และคนพิการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท บริเวณอาคาร เรือนนอน และ จุดสัมผัสต่าง ๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ ประตู หน้าต่าง ให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กิจกรรม