ประชุมการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อน มาตรฐาน พม.

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย

นางสาวสุพัตรา มณีจักร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อน

มาตรฐาน พม. และงานสังคมสังเคราะห์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกปี 2563 ผ่าน Web Conference

โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการ สสว.2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุกบูรพา สสว.2

1
2
3
4
5

กิจกรรม