กิจกรรมตรวจรักษาโรคทั่วไป

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์  จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการคัดกรองและ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ ห้องพยาบาล สคพ.การุณยเวศม์

 

1
2
3

กิจกรรม