เทศบาลตำบลบางละมุง มาบริการพ่นหมอกควันไล่ยุง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง

มาบริการพ่นหมอกควันไล่ยุง ตามอาคารเรือนนอนและบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คนพิการ

และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

1
2
3
4
5
6

กิจกรรม