กิจกรรม

1
วันต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY) ณ...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท และจุดสัมผัสต่างๆในอาคารเรือนนอน และบริเวณโดยรอบ (เช้า-กลางวัน-เย็น) และตรวจวัดอุณหภูมิคนพิการ เช้า-...

1
ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) พื้นที่อำเภอสัตหีบ ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

1
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสถานคุ้มครองฯ ได้ดำเนินการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

1
สายด่วน 1300 พม. จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 พม. จังหวัดชลบุรี ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้า ติดถนนสุขุมวิท และจุดสัมผัสต่างๆในอาคารเรือนนอน และบริเวณโดยรอบ (เช้า-กลางวัน-เย็น) และตรวจวัดอุณหภูมิคนพิการ เช้า-เย็น...

1
ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม Onehome พม.จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือในพื้นที่ ตำบลท่าบุญมี...

1
ปรับปรุงอุปกรณ์พนักพิงป้องกันการสำลัก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานพยาบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ปรับปรุงอุปกรณ์พนักพิงป้องกันการสำลัก จากคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงผู้ใช้งาน พนักพิงป้องกันการสำลัก ให้อุปกรณ์มีมาตรฐาน แข็งแรง  ปลอดภัย...

1
ทดลองใช้พนักพิงป้องกันการสำลัก  เก็บข้อมูลสำหรับพัฒนารูปแบบให้อุปกรณ์มีมาตรฐาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 งานพยาบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ทดลองใช้พนักพิงป้องกันการสำลัก  เก็บข้อมูลสำหรับพัฒนารูปแบบให้อุปกรณ์มีมาตรฐาน แข็งแรง และคนพิการได้รับความสุขสบาย ขณะใช้งานมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในอนาคต...

1
กิจกรรมศิลปะบำบัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดตามอาคารเรือนนอน ให้กับคนพิการ เพื่อช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ พัฒนาสติปัญญา ฝึกสมาธิ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กรวมทั้งการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกายของคนพิการ ณ...

Pages