กิจกรรม

1
บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ...

1
ประชุม One Home ครั้งที่ 4/ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ...

1
ติดตาม ตรวจสอบสิทธิ และอำนวยความสะดวกในการ ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบสิทธิ และอำนวยความสะดวกในการ ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"...

1
ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  การดำเนินงาน สคพ.การุณยเวศม์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการ และนางจิตรา เตมีศรีสุข...

1
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับคนพิการในอุปการะ แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือด้วยการ ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน...

1
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ...

1
โครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม OneHome พม.ชลบุรีร่วมโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน พร้อมกัน 28 จังหวัด...

1
คัดกรองและตรวจรักษา โรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์

วันที่ 25 มกราคม 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการคัดกรองและตรวจรักษา โรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ...

1
รับมอบเงิน ภายใต้โครงการเติมใจให้กัน จำนวนเงิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ นายสุข​สวัสดิ์​ นภาโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการช่าง รับมอบเงิน ภายใต้โครงการเติมใจให้กัน จำนวนเงิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 20 มกราคม 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์  ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท บริเวณอาคารเรือนนอน และ จุดสัมผัสต่างๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ ประตู หน้าต่าง ให้มีความสะอาด สวยงามน่าอยู่อาศัย...

Pages