กิจกรรม

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 21 เมษายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่นำผู้รับบริการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท บริเวณอาคารเรือนนอน โดยเน้นจุดสัมผัสต่างๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ ประตู หน้าต่าง ให้มีความสะอาด...

1
ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม Onehome พม.จังหวัดชลบุรี โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน ผอ.สสว.2 นำทีม ลงพื้นที่...

1
เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางและสายปัสสาวะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ งานพยาบาล เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางและสายปัสสาวะ ให้กับคนพิการในอุปการะ โดยเปลี่ยน รวมทั้งหมด จำนวน 11 คน สายให้อาหารทางสายยาง 3 ราย...

1
เปิดตลาดจำหน่ายสินค้า" โครงการเราชนะ" (ครั้งที่2)

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าขายของสำหรับคนพิการที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาส ในการซื้อสินค้า...

1
“โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์”

วันที่ 3 เมษายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช (เลขานุการชมรมทันตแพทย์จิตอาสา) จัดกิจกรรม “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์” โดยให้บริการคนพิการ  และเจ้าหน้าที่...

1
จิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2564 “1 จังหวัด 1

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ นางสาววณิศรา คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับทีม One home นำโดย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี...

1
เปิดตลาดจำหน่ายสินค้า" โครงการเราชนะ" (ครั้งที่1)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าขายของสำหรับคนพิการที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาส ในการซื้อสินค้า...

1
โครงการ พม.Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One home พม.ชลบุรี ร่วมโครงการ พม.Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ...

1
ศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา มณีจักร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์  ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท บริเวณอาคารเรือนนอน และ จุดสัมผัสต่างๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ ประตู หน้าต่าง ให้มีความสะอาด สวยงามน่าอยู่อาศัย...

Pages