กิจกรรม

1
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลงและเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นปส.พม.)

วันที่ 13-14 กันยายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลงและเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

1
กิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration)

วันที่ 14 กันยายน 2563 น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ น.ส.รัฐนันท์ วงศ์กองแก้ว นักจิตวิทยา จัดกิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration) มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตใจ...

1
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของอัคคีภัย และอุปกรณ์การดับเพลิง การอพยพ การใช้ถังเคมีในการดับเพลิง แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำเจ้าหน้าที่ และคนพิการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท บริเวณอาคาร เรือนนอน และ จุดสัมผัสต่าง ๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ...

1
กิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration)

วันที่ 8 กันยายน 2563 น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ น.ส.รัฐนันท์ วงศ์กองแก้ว นักจิตวิทยา จัดกิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration) มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตใจ อารมณ์...

1
กิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration)

วันที่ 3 กันยายน 2563 น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ น.ส.รัฐนันท์ วงศ์กองแก้ว นักจิตวิทยา จัดกิจกรรมบำบัดตามทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration) มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตใจ อารมณ์...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 2 กันยายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาด บริเวณอาคารเรือนนอน และ จุดสัมผัสต่าง ๆ ของสถานที่ ได้แก่ ราวจับ ประตู หน้าต่าง ให้มีความสะอาด สวยงามน่าอยู่อาศัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ”

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็น...

1
คุณวาสนา ขวัญเมือง ภรรยาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) มอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ คุณวาสนา ขวัญเมือง ภรรยาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) มอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด รวมมูลค่า 32,000 บาท...

1
ประชุมการติดตามประเมินผลและวางแผนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง ผปค. สคพ.การการุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลและวางแผนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ...

Pages